Richter

Richter 1: Nick Bäbler                                             

Richter 2: Roger Leuenberger